Company: Opera
Head of the Opera Company


Accompanists

Tatyana Yakovleva

Tatyana Yakovleva


Soprano

Svetlana Arzumanova

Svetlana Arzumanova

Maria Bochmanova

Maria Bochmanova

Anastasia Bogoslavskaya

Anastasia Bogoslavskaya

Olesya Gordeyeva

Olesya Gordeyeva

Tatiana Kalchenko

Tatiana Kalchenko

Sofia Nekrasova

Sofia Nekrasova

Natalya Pleshkova

Natalya Pleshkova

Yulia Ptitsina

Yulia Ptitsina

Karolina Shapovalova

Karolina Shapovalova

Elena Tikhonova

Elena Tikhonova


Mezzo-soprano

Izabella Bazina

Izabella Bazina

Natalya Kochubey

Natalya Kochubey

Victoria Martemyanova

Victoria Martemyanova


Tenor

Denis Akhmetshin

Denis Akhmetshin

Vsevolod Kalmykov

Vsevolod Kalmykov

Vladislav Mazankin

Vladislav Mazankin

Evgeny Nagovitsin

Evgeny Nagovitsin

Leonty Salienski

Leonty Salienski


Baritone

Evgenij Bayev

Evgenij Bayev

Egor Chubakov

Egor Chubakov

Dmitry Udi

Dmitry Udi


Bass

Yuri Borshchev

Yuri Borshchev

Anton Morozov

Anton Morozov

Efim Rastorguyev

Efim Rastorguyev